วันนี้  (3 สิงหาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 16/2563 โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณา  1.เห็นชอบอนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4,994 ราย 2.เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้ 3.เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคลตามที่สำนักงานเสนอ