วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , พิจารณาอนุมัติโครงการภายใต้แผนงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผน โดยในส่วนของงบประมาณที่จะต้องอนุมัติจัดสรรให้สำนักงานสาขาให้คำนึงถึงขนาดของสำนักงานสาขาจังหวัดด้วยเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์เพื่อเกษตรกรสมาชิกมากที่สุด