วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ครั้งที่ 15/2563 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีคณะกรรมการบางส่วน ดำเนินการตามนโยบาย การป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากภูมิลำเนาที่ตั้ง และจังหวัดใกล้เคียงของกรรมการ สำหรับการประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2563 โดยให้สำนักกฎหมายของสำนักงาน ตรวจสอบถ้อยคำก่อนเสนอประธานบริหารลงนามและประกาศใช้ต่อไป