วันที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมรับมอบนโยบายในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี ๒๕๖๓ แก่พนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร รวมทั้งกำหนดแผนบูรณาการเพื่อการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก. กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 แด่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

(11 มกราคม 2563) การประชุมรับมอบนโยบายในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2563 แก่หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน สำหรับการประชุมในวันที่ 2เป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางและวัตถุประสงค์เดียวกันทั้งด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร และการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรสมาชิก รวมทั้งด้านอื่นๆ ซึ่งสำนักงานสาขาจังหวัดต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อเกษตรกร