วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในวาระต่างๆ ที่เผยแพร่ในเบื้องต้น ดังนี้

1. อนุมัติรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ได้สิทธิการชำระหนี้แทน เป็นหนี้เร่งด่วนและเป็นหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ในรอบนี้ จำนวน 55 ราย 78 สัญญา มูลหนี้ 28,055,575.51 บาท โดยให้เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติชำระหนี้แทนร่วมกับองค์กรเกษตรกร ไปจัดทำแผนฟื้นฟูตามระเบียบการฟื้นฟูฯ ที่เกี่ยวข้อง และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2. การมอบหมายและมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจ่ายเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สหกรณ์   ที่มีวงเงินไม่เกิน 2,500,000 ล้านบาท  

1) เห็นชอบให้สำนักงานสาขาจังหวัดจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรหรือการวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสถาบันเจ้าหนี้ กรณีที่เป็นหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ที่มีวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ 

2) เห็นชอบให้ปรับปรุงเนื้อหาในประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2561 ข้อ 21โดยให้เป็นไปตามข้อเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 1

3. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) พ.ศ. 2563 โดยให้สำนักงานปรับปรุงเนื้อหาตามความเห็นของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และนำเข้าคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรในคราวประชุมครั้งต่อไป