วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 14/2563 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธานในการประชุม นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ สนง. กฟก. เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด 77 จังหวัด โดยมีมติให้สำนักงานจัดทำรายชื่ออนุกรรมการแยกรายจังหวัด และตรวจสอบความถูกต้องคุณสมบัติให้ชัดเจน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป