วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกร จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปองค์กรและจัดทำโครงการพิเศษ เพื่อสนุบสนุนนโยบายรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมีนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิรูปองค์กร โดยพิจารณาให้ความสำคัญด้านบุคลากรเป็นกรณีเร่งด่วน และมอบหมายให้อนุกรรมการและสำนักงานร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานพร้อมงบประมาณ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พิจารณาต่อไป