วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  จัดประชุมคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการผลักดันทางนโยบายและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2563  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยมีนายสำเริง  ปานชาติ เป็นประธานการประชุม  ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ พ.ศ. 2563, ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน และดอกผลของกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินและดอกผลของกองทุน พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563   หลังจากนั้นมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครั้งที่ 2/2563