วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา(ร่าง) ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายนคร ศรีวิพัฒน์ เป็นประธาน ซึ่งมีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร, พิจารณา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์, พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหนี้ฯ เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท พ.ศ. ….  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ