วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการใช้ความเป็นนิติบุคคลของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 512 ชั้น 5 โดยมีนายสำเริง ปานชาติ เป็นประธานในการประชุม

สาระสำคัญของมาตรา 8 ตาม พ.ร.บ. กฟก. ได้ระบุไว้ว่า กองทุนมีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

  • ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
  • ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
  • ให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมเงินเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  • กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
  • ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
  • กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง ในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างโครงการเพื่อเตรียมนำเสนอหลักการและแนวทางการจัดตั้งบริษัท ตามการจัดตั้งนิติบุคคลภายใต้ข้อกฎหมายและแนวทางการใช้ความเป็นนิติบุคคลของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. กฟก. พ.ศ. 2542 และให้ปรับรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป