วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 6/2563  โดยมีนายนคร  ศรีวิพัฒน์ เป็นประธานการประชุม  โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่องหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และการจำแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร และพิจารณา (ร่าง)  ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท พ.ศ. ….  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ