วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 8/2563 โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามนโยบาย การป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 โดยได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากภูมิลำเนาที่ตั้งหรือพื้นที่ใกล้เคียงของกรรมการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือ หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้และการอุทธรณ์จัดการหนี้ของเกษตรกร ตามที่สำนักงานนำเสนอและคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข ซึ่งร่างดังกล่าวจะได้นำเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ พิจารณาเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไป