วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 15/2563 โดยมี นายสำเริง ปานชาติ รองประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม  นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 1. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูลเอกสาร และมอบหมายให้สำนักงานกำหนดกรอบ รวมทั้งข้อดีข้อเสีย เพื่อยกร่างใหม่ในการพิจารณา 2.พิจารณา ตรวจ (ร่าง) สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน/อสังหาริมทรัพย์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ตามที่สำนักงานเสนอและเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเห็นชอบมอบที่ปรึกษาสำนักงานด้านกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารต่อไป 3.พิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ… โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ตามที่เสนอและให้สำนักงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรต่อไป