วันนี้ (4 มิถุนายน 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 9/2563 โดยให้คณะกรรมการดำเนินการตามนโยบาย การป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 โดยได้มีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากภูมิลำเนาที่ตั้งหรือพื้นที่ใกล้เคียงของกรรมการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน การชำระหนี้ และการเช่าซื้อ หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมมีมติให้สำนักงานปรับแก้ข้อความตามที่คณะทำงานให้มีความเห็น และส่งให้ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส คณะทำงานฯ ได้ตรวจทานก่อนเสนอลงนามตามขั้นตอน