วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติเกษตรกรก่อนการชำระหนี้แทน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสมศักดิ์ โยอินชัย เป็นประธานคณะทำงาน นายประพฤทธิ์ ปิยะกาญจน์ พนักงานอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนจัดการหนี้ฯ 3 ทำหน้าที่คณะทำงานและเลขานุการ สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้เร่งด่วน กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคล จำนวน 31 ราย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาเห็นชอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป