วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายชื่อ และคุณสมบัติเกษตรกรก่อนการชำระหนี้แทน ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายวิเชียร บุตรศรี ประธานคณะทำงานเป็นประธาน มีวาระในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้เร่งด่วน กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์) ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคล ซึ่งจากการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องในครั้งนี้ จำนวน 23 ราย ซึ่งเป็นหนี้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ โดยที่ประชุมจะนำเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเพื่อพิจารณาอนุมัติชำระหนี้แทนต่อไป