ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนายนวคม เสมา ประธานคณะทำงานเป็นประธานเพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ซึ่งได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรไว้ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวาระพิจารณา อาทิ พิจารณารายชื่อเกษตรกรเพื่อขออนุมัติชำระหนี้แทน,พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) กรณีหนี้พิพากษา,พิจารณาหลักเกณฑ์และคู่มือการอุทธรณ์ทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2563 เป็นต้น