วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญหลายประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและการส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืนตามภารกิจของ กฟก. รวมไปถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


โดยคณะกรรมการ กฟก. มีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร (ฉบับที่ …) พ.ศ. 2563 ,(ร่าง) ระเบียบ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจำหน่าย จ่ายโอนเพื่อการชำระหนี้ พ.ศ. … , (ร่าง) ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. … ,แผนการปฏิรูปการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร , (ร่าง) ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ,กรอบและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 และการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรสมาชิก กฟก. กรณีหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท