วันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กฟก. ณ ห้องประชุม 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรรมาธิการฯ ได้เชิญเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญ เหตุผลและความจำเป็น และความเห็นต่อการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่ง กฟก. ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้ง 3 มาตรา โดยกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กฟก. ได้ตั้งข้อสังเกตในการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. กฟก. ฉบับนี้ และนัดหมายให้มีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.