วันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้สัญจร ภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) และสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการจัดการหนี้ของเกษตรกร ณ ภูเขางามรีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีนายจารึก บุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เป็นประธานในการประชุมและเปิดงาน

วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สอดคล้องกับระเบียบ ประกาศฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้ เพื่อให้สำนักงานสาขาจังหวัดสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ประกาศใช้ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและประกาศที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร จำนวน 6 ฉบับ ทำให้เกิดการคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วขึ้นด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้พนักงานในระดับพื้นที่สาขาและอนุกรรมการจังหวัดจำเป็นจะต้องได้รับความรู้และเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้การทำงานเป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน ที่สำคัญคือได้มีการสะท้อนปัญหาจากระดับพื้นที่ให้คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรได้รับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันหาทางออกและกำหนดนโยบายการบริหารให้สอดรับกับสภาพปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นระบบ