วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 25/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดในเวทีภาคใต้และภาคกลาง เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาหลักสูตรและข้อสังเกตที่ได้รับการการจัดเวทีทั้ง 2 ภูมิภาค ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงรูปแบบการสัมมนาในเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ตรงประเด็นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับอนุกรรมการจังหวัด