วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธานในการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 4 ภูมิภาค และให้ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ เนื้อหาและกิจกรรมการสัมมนาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย