วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมีนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เป็นประธานในการประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันพิจารณาการบริหารงานของสำนักงาน และเรื่องการดำเนินงานโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด โดยได้มอบหมายให้สำนักงานจัดทำแผนดำเนินงานและกำหนดวันอบรมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป ซึ่งการอบรมอนุกรรมการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อนุกรรมการจังหวัดรับทราบบทบาทหน้าที่และความสำคัญของอนุกรรมการในการสนับสนุนภารกิจสำนักงาน รวมถึงรับทราบกระบวนการทำงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร และภาพรวมในการบริหารงานของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการ โดยที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเร่งดำเนินการและจัดอบรมสัมมนาให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 นี้