ประกาศ เรื่อง กำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานตามอัตราตำแหน่งกำหนดในระเบียบคณะกรรมการ กฟก.

rn

ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ.2553

rn

 

rn

รายละเอียด