วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการใช้ความเป็นนิติบุคคลของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมีนายสำเริง ปานชาติ เป็นประธานการประชุม

คณะทำงานได้เห็นชอบบทสรุปผู้บริหาร และแนวทางการจัดตั้งบริษัท ตาม (ร่าง) โครงการจัดตั้ง   “นิติบุคคล”ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542  โดยสำนักงานจัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป