วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการอุทธรณ์     ขึ้นทะเบียนหนี้และการอุทธรณ์การจัดการหนี้ ครั้งที่ 3/2563    โดยมีนายถวิล ตรีวรปรัชญ์ เป็นประธานคณะทำงาน  นายภานุพันธ์ บำรุงสุข พนักงานอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ ทำหน้าที่คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบรายละเอียดสำนวนอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้และการอุทธรณ์การจัดการหนี้ให้เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร พิจารณาอนุมัติชำระหนี้แทนตามขั้นตอนต่อไป โดยสามารถเรียกบุคคล  ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือเรียกเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน  3  ราย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาเห็นชอบอนุมัติชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกตามขั้นตอนต่อไป