กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปลูกฝัง หล่อหลอม พฤติกรรมของบุคลากรให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ประกอบด้วย พฤติกรรมตามค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล  วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ และขีดความสามารถหลักของบุคลากร

เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในการสร้างสรรค์ผลงานและผูกพันกับองค์กรซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานต่างๆ ได้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ โดย การเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสำนักงานฯ ในรูปแบบต่างๆ  และจัดทำเป็นแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ระยะ 5ปี และแผนประจำปี เพื่อขับเคลื่อนให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยได้มีการบูรณาการพฤติกรรมจากค่านิยม  วัฒนธรรม  และหลักการบริหารจัดการที่ดี  และขีดความสามารถหลักของบุคลากร และมีการประเมินประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี มีแนวทางการเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรของสำนักงานฯ และมีการกำหนดกระบวนการส่งเสริมและทำให้มั่นใจว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี ดังนี้ภาพการเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของ บุคลากรของสำนักงานฯ

ทบทวนกระบวนการฯ โดยใช้ข้อมูลจริงต่างๆ อาทิ อัตราการทำผิดวินัย ระดับความประพฤติของบุคคลากรของสำนักงานฯ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ดัชนีความโปร่งใส มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการร้องเรียน มาตรฐานหรือเกณฑ์จากองค์กรภายนอก เป็นปัจจัยนำ เข้าในการทบทวนกระบวนการฯนโยบาย/กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  โดยมีการทบทวน คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานฯ ทุกปี โดยให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม

ได้กำหนดให้นำหัวข้อจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรม เป็นหัวข้อในการสอบคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานฯทุกตำแหน่ง รวมทั้งกำหนดให้เป็นหัวข้อการประเมินขีดความสามารถ เพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีและเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยสำหรับพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งรวมทั้งการจัดทำคู่มือธรรมาภิบาลจริยธรรม จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานการจัดทำแบบสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยให้พนักงานทุกคนดำเนินการปีละ 1ครั้งและในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง

แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สำนักงาน กฟก. ประจำปี 2564