วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปองค์กรและจัดทำโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายยศวัจน์  ชัยวัฒนสิริกุล เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ