วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ  โดยมีนายจารึก  บุญพิมพ์ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีมูลหนี้เกินสองล้านห้าแสนบาท พ.ศ. ….  และทบทวนการพิจารณาให้เกษตรกรที่ผ่านอุทธรณ์ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรเพื่อให้สำนักงานสาขาจังหวัด และคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทบทวนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของเกษตรกร ที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรได้อนุมัติ ดังนี้ 1.เกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดการหนี้ได้ก่อนหน้านี้ จำนวน 3,901 บัญชี ให้นำกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรที่กำหนดไว้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 2.ให้หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดร่วมกับคณะอนุกรรมการฯจังหวัด พิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์ พร้อมให้ความเห็นและวินิจฉัยเบื้องต้น ภายใน 60 วัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรพิจารณาอีกครั้ง โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศและมติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3.ให้สำนักงานจัดสรรงบประมาณเพื่อการอุทธรณ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน