วันที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรสำนักงาน กฟก. โดยมี นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย ผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงาน หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมกว่า 160 คน

วันที่ 2 ของการอบรม ในช่วงเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา โดย นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศและรองเลขาธิการสภาทนายความ

หลังจากนั้น นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงาน กฟก. ได้กล่าวปิดการอบรมว่า “การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ทั้ง 2 หน่วยงานได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกฟก.เพื่อช่วยเกษตรกรที่ขาดความรู้ด้านกฎหมาย ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจากเจ้าหนี้ รวมถึงการติดตามทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม อย่างที่ทราบกันแล้วว่ามีสมาชิก กฟก.จำนวนมากที่ประสบปัญหาหนี้สิน และขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากเจ้าหนี้นำไปสู่การถูกฟ้องร้อง การไม่มีความรู้ด้านกฎหมายทำให้เกษตรกรเสียเปรียบและเป็นที่มาของการถูกยึดทรัพย์ บังคับคดี สูญเสียที่ดินอันเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นสุดท้าย เมื่อมีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยเหลือทั้งด้านคดีความและการยุติข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ช่วยเหลือด้านอรรถคดี ทำให้เกษตรกรสมาชิกได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

ในวันนี้สำนักงาน กฟก. ขอขอบคุณ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ และผู้บริหารของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านที่ให้ความรู้ เป็นเกียรติกับสำนักงานเป็นอย่างยิ่ง ความรู้ที่ได้จะเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่เกษตรกรในการแบ่งเบาความทุกข์เมื่อถูกดำเนินคดี และเป็นช่องทางในการต่อสู้คดีตามกฎหมายได้”