วันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และกำหนดแผนการขับเคลื่อน ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์)สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ กฟก. และนายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมปศุสัตว์, กรมวิชาการเกษตร, กรมประมง, ดร.ปริญ พาณิชภักดิ์ ประธานคณะกรรมการขับธุรกิจการเกษตร (Agribusinesses) และผู้แทนสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างโครงการแผนบูรณาการที่ปลัด กษ. ได้รับทราบและเห็นชอบในหลักการไว้แล้ว และร่วมกันกำหนดแนวในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้

นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ กฟก. ได้รายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. กฟก. ตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 5.6 ล้านคน มีองค์กรเกษตรกรประมาณ 55,588 กลุ่มกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทุกกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจาก กฟก.จะต้องเข้าแผนฟื้นฟูฯ ในปี 2564 ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนฟื้นฟูจำนวน 340 ล้านบาท โดยที่ประชุมมีข้อสรุปดังนี้  

1) มอบหมายให้สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานแต่ละหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

2) มอบให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดทำข้อมูลองค์กรเกษตรกร กฟก. และแผนโครงการฟื้นฟูอาชีพเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จะได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำ action plan ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ต่อไป