ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรสมาชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5 ล้านคนนั้น

โดยในภารกิจด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ได้เปิดให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ยื่นเสนอแผนหรือโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ นำโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อนุมัติงบประมาณ และคณะกรรมการบริหาร นำโดยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร พิจารณาจัดสรรงบประมาณลงสู่กลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิกที่ยื่นเสนอของบประมาณสนับสนุนอาชีพ และภายใต้การอนุมัติงบประมาณดังกล่าว จึงได้จัดให้มีเวทีพิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของคณะกรรมการบริหาร

 สำหรับเวทีนี้จัดขึ้นเป็นเวทีที่ 5 นำโดย นายสำเริง ปานชาติ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 พร้อมด้วยนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ นายรัตนกุล โพธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร  นายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายทศพล วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ พนักงานสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสุกิจ ลุ้งใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้)  พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาขาจังหวัดเขตภาคใต้ ตัวแทนอนุกรรมการจังหวัด ร่วมกันกลั่นกรองแผนและโครงการที่องค์กรเกษตรสมาชิกยื่นเสนอผ่านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ​เวทีในครั้งนี้จัดขึ้น ณ  โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดเวทีระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2564 ซึ่งผลการพิจารณาอนุมัติจะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารต่อไป  ในการนี้นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เข้าร่วมรับฟังการการพิจารณากลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ ด้วย