กลั่นกรองแผนโครงการฟื้นฟู ฯ เขตภาคกลาง
โดยในภารกิจด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ได้เปิดให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ยื่นเสนอแผนหรือโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ นำโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อนุมัติงบประมาณ และคณะกรรมการบริหาร นำโดยนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร พิจารณาจัดสรรงบประมาณลงสู่กลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิกที่ยื่นเสนอของบประมาณสนับสนุนอาชีพ และภายใต้การอนุมัติงบประมาณดังกล่าว จึงได้จัดให้มีเวทีพิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของคณะกรรมการบริหาร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดในเขตภาคกลาง ประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ กำหนดจัดเวทีระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการกลั่นกรองรายละเอียด ก่อนการพิจารณาแผนและโครงการ ที่องค์กรเกษตรสมาชิกยื่นเสนอผ่านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัด จำนวน 50 โครงการ แบ่งเป็นโครงการกู้ยืมจำนวน 34 โครงการ โครงการงบอุดหนุน จำนวน 16 โครงการ งบประมาณกว่า 19 ล้านบาท ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเตรียมความพร้อมนำเสนอแผนมีตัวแทนอนุกรรมการฯ จังหวัดเข้าร่วมนำเสนอด้วย