วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรกรเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการฯ งบประมาณ​ประเภทงบกู้ยืม จำนวน 2 องค์กร ดังนี้

1.ติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร​ของ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแรด ม.5 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย โครงการเลี้ยงสุกรแม่พันธ์ุ จำนวนเงิน 200,000 บาท

2.ติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ของกลุ่มเกษตรเลี้ยงวัวเพื่อพัฒนาชีวิต บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ 10 ต.งิ้วอ.เทิง โครงการเลี้ยงวัวแม่พันธ์ุ จำนวน 300,000 บาท