วันที่ 29 พฤษภาคม​ 2563 เวลา 09.30 น. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟู​และพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโอนที่ดินและ มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จำนวน 1 ราย โฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 3 ไร่ 91 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย โดยเป็นการโอนที่ดินตามกฎหมาย กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา 37/9)

ทั้งนี้ เกษตรกรได้นำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคาร​กรุงเทพ จำกัด และไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับสถาบันเจ้าหนี้ได้ (NPL-หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้) โดยเกษตรกรได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) และได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทนเกษตรกร และเกษตรกรได้ดำเนินการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขอไถ่ถอนที่ดินคืน ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว