วันที่ 4 มิถุนายน 2563  นายสไกร  พิมพ์บึง  รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก. พร้อมด้วยนางสาวธนวัน  บัวหลวงงาม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบหารือกับ นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร ตามนโยบายของประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้สำนักงาน กฟก. สนับสนุนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กฟก. จำนวนกว่า 5 ล้านราย ได้เข้าถึงสิทธิการได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลในมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน  ให้ได้สิทธิอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดยผลการหารือในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่จะประสานข้อมูลร่วมกันตามนโยบาย โดยให้ กฟก. นำส่งข้อมูลทะเบียนสมาชิก กฟก. จำนวน 5,531,822 ราย ให้กับ สศก. เพื่อนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของ สศก. จากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)