วันที่ 1 มี.ค. 2564 นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ให้ดำเนินการประสานจัดประชุมกรรมการ ธ.ก.ส. ในส่วนข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร         นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. และในส่วนของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหาร กฟก. คนที่ 1 นายศรายุทธ ยิ้มยวน กรรมการบริหาร นายสไกร พิมพ์บึง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก. และนายมนัส วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและหาข้อสรุปก่อนมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ณ ห้องประชุม 2503 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

จากการหารือที่ประชุมมีความเข้าใจตรงกันในการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิก กฟก. ลูกหนี้ ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรรับภาระหนี้ต้นเงินร้อยละ 50   ไม่มีดอกเบี้ย ตามผลการประชุมหารือร่วมกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้แทน ธ.ก.ส. สำนักงาน กฟก. และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเสนอเดิมที่ได้หารือกับผู้แทน ธ.ก.ส. ไว้แล้ว และที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่า กรณีการงดเก็บดอกเบี้ยนั้น ภาครัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณชดเชยให้กับสถาบันเจ้าหนี้ โดยจะนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะประธานกรรมการ กฟก. และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ กฟก. เพื่อหารือเชิงนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. โดยให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการสำนักงาน กฟก. สนับสนุนข้อมูลประกอบการหารือ