วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางสาวละมัย คำแสน พนักงานอาวุโส นางสาวจารุวรรณ บุญทัน พนักงานทั่วไป ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการชำระหนี้แทนให้กับเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 1,131,421.26 บาท หลักทรัพย์ 4 แปลง เนื้อที่ 25 ไร่ 1 แปลง 55 ตารางวา