วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาวสิริลักษณ์ อุตเถิน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสิงห์บุรี ทำการโอนหลักประกันคืนให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดสิงห์บุรี หลังจากที่ปิดบัญชีและชำระเงินครบตามสัญญาเช่าซื้อกับกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวนว 1 ราย ได้แก่ นางสาลี่ เสือเหลือง หลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 3 งาน 73.6 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี