วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดยโสธร ได้ทำการโอนหลักประกันคืนให้กับเกษตรกรสมาชิกที่ขอชำระหนี้ปิดบัญชี เพื่อไถ่ถอนหลักประกันคืน จำนวน 3 ราย คือ 1.นางจำนง สายเสมา (ผู้จัดการมรดกนายบุญมี สายเสมา) 2.นายปฐมภัทร คำดี (ผู้จัดการมรดกนายสวัสดิ์ คำดี) 3.นายนิคม โสมาบุตร หลักประกันจำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 59 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขา เลิงนกทา และสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร

นับเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแล ทรัพย์สินของเกษตรกรสมาชิกให้มีที่ดินทำกินส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่น หลานต่อไป