วันที่ 2 ธันวาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร  โดยนางนุชฎา จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด ได้โอนหลักประกันคืนให้กับเกษตรกรสมาชิกที่ขอชำระหนี้ปิดบัญชี เพื่อไถ่ถอนหลักประกันคืน จำนวน 1 ราย คือนางสาวทัศวรรณ บุญศรี เจ้าของหลักประกันคือนายจำลอง อุ่นตา(ผู้จัดการมรดกของนายกอง อุ่นตา) หลักประกัน 1 แปลง เนื้อที่รวม 5 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา  ณ. สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม            

นับเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร  ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแลทรัพย์สินของเกษตรกรสมาชิกให้มีที่ดินทำกินส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป