วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดพังงา ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายชำนาญ พึ่งถิ่น เป็นประธานอนุกรรรมการฯ นายสมศักดิ์ ไชยโสดา เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ คนที่ 1 และ นายวิษณุ เหล่าธนถาวร เป็นรองประธานอนุกรรมการ คนที่ 2 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะทำงานเพื่อเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่