วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางพัชรี รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา และผู้แทนอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารหนี้ค้างชำระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพะเยา พิจารณากรณีลูกหนี้โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีเกษตรกรลูกค้าเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระ เพื่อพิจารณาขอผัดผ่อนการชำระให้เกษตรกร จำนวน 12 ราย ทั้งนี้การขอผัดผ่อนเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 2019 ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา 2 สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพะเยา