วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางพัชรี รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีสถานะหนี้อยู่ในคำสั่งศาลพิพากษา มูลหนี้ทั้งสิ้น 201,989.87 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและรักษาที่ดินให้กับเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรเป็นหนี้จากการกู้ยืมเพื่อการเกษตร โดยกู้จากสหกรณ์นิคมเชียงคำ​ จำกัด​ หลังจากชำระหนี้ให้กับเกษตรกรแล้วเสร็จ จากนั้นเกษตรกรได้จัดทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์คืนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไปตามแผนการชำระเงินคืน ที่สอดคล้องกับรายได้และศักยภาพการชำระของเกษตรกร

ทั้งนี้เกษตรกรได้กล่าวขอบคุณและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร​และรักษาที่อยู่อาศัยไว้ให้ลูกหลานต่อไป