วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวจารุวรรณ โฉมศรี พนักงานอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนจาก กฟก. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา จำนวน 4 แปลง รวมนื้อที่ 36 ไร่ 3 งาน

โดยเกษตรกรทั้ง 4 ราย ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ให้ได้รับสิทธิชำระหนี้แทนกรณีเป็นหนี้สหกรณ์ ซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ดำเนินการชำระหนี้แทนให้กับลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรเสนา จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,885,917.77 บาท เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินให้เกษตรกรและแก้ไขปัญหาหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล