วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดปัตตานี  โดยนางสาวอิศราภรณ์ กาฬสุวรรณ พนักงานอาวุโสรักษาการหัวหน้าสำนักงาน ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันคืนแก่เกษตรกรสมาชิก ที่ได้ชำระหนี้คืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 22.3 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี