วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษาสำนักงานด้านบัญชีการเงิน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  เป็นประธานการประชุมร่วมกันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยนางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ เพื่อสรุปผลการตรวจติดตามเอกสารให้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 เพื่อให้สามารถสรุปปิดบัญชีได้ทันตามปีงบประมาณต่อไป