วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ นายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษา และผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างทุกคน ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีสำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ผ่านระบบ  Web Conference ไปพร้อมกันด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประกาศว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยหลักธรรมาภิบาล และยืนยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ