วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯและพัฒนาเกษตรกร นำคณะผู้บริหาร กฟก. ร่วมประชุมหารือคณะผู้บริหารระดับสูง ธ.ก.ส. ประกอบด้วย รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และทีมงาน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สมาชิก กฟก. ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธาน กฟก. มีบัญชามอบหมายให้เร่งดำเนินการตามโครงการแก้ไข ปัญหาหนี้เกษตรกร 4 ธนาคารของรัฐ

ประเด็นหารือกับ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย การเจรจาชำระหนี้แทนเกษตรกรตามเงื่อนไขปี 2551 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มที่ค้างจากมติ ครม. 7 เมษายน 2553 จำนวน 3,800 ราย โดยขอขยายกรอบเวลาเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ 302,000 ราย ส่วนกรณีเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ตรวจสอบแล้วมีจำนวน 42,344 ราย เงินต้น 7,654.25 ลบ. โดยชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสมาคมธนาคารไทย คือ เงินต้นร้อยละ 50 ดอกเบี้ยค่าปรับตัดทิ้งทุกวงเงิน และกรณีมีหนี้หลายสัญญาและสัญญาใดสัญญาหนึ่งเป็นหนี้ NPL และใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกันให้ชำระหนี้ทุกสัญญาในคราวเดียวกัน

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ร่วมกับ กฟก. ไปจัดทำ MOU เพื่อเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณาให้กฟก. ชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป