วันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในภาคกลาง 26 จังหวัด ประชุม หารือแนวทางการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของสมาชิก กฟก. โดยมีนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานเปิดการประชุม และนางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารฯ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน? รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ  ร่วมในการประชุมหารือดังกล่าว ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากแนวนโยบายของประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนฟื้นฟูฯ ผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าของเกษตรกรสมาชิก กฟก.ซึ่งมีผลผลิต วัตถุดิบ แต่ยังขาดตลาดในการกระจายสินค้า